OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RSˮ, br. 87/2018 – dalje: ZZPL), ispunjavajući dužnost rukovaoca MILANA MIRKOVIĆ PR OPŠTA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DENTAL CENTAR MIRKOVIĆ NOVI SAD iz Novog Sada(dalje: Rukovalac), pre prikupljanja i obrade podataka o ličnosti, ovim obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti (dalje: Obaveštenje) obaveštavamo Vas o svim informacijama koje se tiču obrade podataka o ličnosti.

I RUKOVALAC PODATAKA O LIČNOSTI

Rukovalac podataka o ličnosti je MILANA MIRKOVIĆ PR OPŠTA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DENTAL CENTAR MIRKOVIĆ NOVI SAD iz Novog Sada, ul. Stražilovska br. 14, MB 65762382, PIB 111950815, a lice za zaštitu podataka o ličnosti je Milana Mirković, broj telefona 063/181-75-04; e-mail: milana.mirkovic95@gmail.com (dalje: Rukovalac),

II PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU

Rukovalac obrađuje podatke o pacijentima na koje je obavezan Zakonom o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva u svrhe i u obimu propisanom ovim zakonom i u skladu sa načelima zaštite podataka o ličnosti koji podrazumevaju zakonitost i srazmernost pri obradi, tačnost, ažurnost i odgovarajuću zaštitu prikupljenih podataka od uništenja, gubitka i nedopuštenog pristupa i zloupotrebe.

Rukovalac u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva obrađuje sledeće podatke:

1. Podaci o pacijentu:
– podaci o ličnosti: prezime, ime, prezime i ime jednog roditelja-staratelja, pol, dan, mesec, godina i mesto rođenja, bračno stanje, mesto prebivališta i boravišta, JMBG (jedinstveni matični broj građana);podaci o osiguranju;LBO (lični broj osiguranika);podaci o izabranim lekarima;medicinski podaci;lična medicinska istorija;porodična medicinska istorija;podaci o invalidnosti i nesposobnosti;podaci o faktorima rizika;socijalni podaci o pacijentu (zanimanje, školska sprema);kontaktni podaci (telefon, mobilni, imejl adresa).

2. Podaci o zdravstvenom stanju i zdravstvenim uslugama:
– podaci o poseti;razlog posete;lična anamneza i objektivni nalaz;dijagnoze;zdravstvene usluge pružene u toku posete;planirane zdravstvene usluge;upućivanje na specijalističke preglede;upućivanje na bolničko lečenje;izdati medicinski dokumenti;podaci o lekovima;izdata medicinsko-tehnička pomagala;ugradni medicinski materijal;značajne medicinske informacije;pristanak pacijenta.

Medicinska dokumentacija je dokument koji sadrži zapažene, merljive i ponovljive nalaze dobijene prilikom pregleda pacijenta, kao i laboratorijske i dijagnostičke testove, procene ili dijagnostičke formulacije. Medicinska dokumentacija hronološki beleži brigu o pacijentu, podržava dijagnostiku ili razloge posete zdravstvenoj ustanovi, potkrepljuje preventivne postupke, skrining, postupke lečenja i precizno ih dokumentuje. Predstavlja sudsko-medicinski dokument zbog čega mora biti potpuna, tačna i dostupna. Predstavlja i grupu sredstava za usklađeno evidentiranje i prikupljanje podataka o događajima i aktivnostima u sistemu zdravstvene zaštite.

III OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI

Pod obradom podataka o ličnosti podrazumeva se svaka radnja preduzeta u vezi sa podacima o ličnosti kao što su prikupljanje, korišćenje, pretraživanje, čuvanje, razvrstavanje i druge, bez obzira da li se obrada vrši na automatski, poluautomatski ili drugi način.

IV SVRHA OBRADE

Rukovalac obrađuje podatke o ličnosti za potrebe zakazivanja usluge, preventivne medicine, medicinske dijagnostike, obezbeđivanja zdravstvene nege, lečenja.

V PRAVNI OSNOV ZA OBRADU

Pravni osnov obrade su pristanak lica na obradu njegovih podataka o ličnosti i poštovanje pravnih obaveza Rukovaoca iz Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva.

VI OBAVEZNOST DAVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Davanje podataka o ličnosti je obaveza utvrđena Zakonom o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva.

VII ROK ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Podaci o pacijentima čuvaju se u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva.

VIII PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI

Rukovalac podatke o ličnosti prosleđuje:
– Svojim zaposlenima koji po zakonu i prirodi posla koji obavljaju moraju imati pristup tim podacima;
– Ovlašćenim državnim organima na njihov zahtev.

IX PRAVA LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU

Lice čiji se podaci obrađuju ima pravo da od Rukovaoca zatraži pristup podacima o ličnosti, ispravku ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničenje obrade podataka o ličnosti koji se na njega odnose, kao i pravo na prigovor na obradu podataka, pravo na prenosivost podataka, pismeno na adresuMILANA MIRKOVIĆ PR OPŠTA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DENTAL CENTAR MIRKOVIĆ NOVI SAD, ul. Stražilovska br. 14, 21000 Novi Sadili putem elektronske pošte milana.mirkovic95@gmail.com.

Takođe, lice čiji se podaci obrađuju ima pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i pravo na pokretanje drugih odgovarajućih postupaka pred nadležnim organima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

U slučaju da je pravni osnov za obradu podataka o ličnosti pristanak lica čiji se podaci obrađuju, lice čiji se podaci obrađuju ima i pravo da u bilo koje vreme opozove pristanak koji je dat Rukovaocu, bez ikakvih posledica, pismeno na adresuMILANA MIRKOVIĆ PR OPŠTA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DENTAL CENTAR MIRKOVIĆ NOVI SAD, ul. Stražilovska br. 14, 21000 Novi Sadili putem elektronske pošte milana.mirkovic95@gmail.com, nakon čega će podaci biti izbrisani. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Ovim potvrđujem da sam __ .__ .20__ . godine lično primio/la Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti po osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i da sam upoznat/a sa njegovom sadržinom.

Primio/la:

___________________________________